Všeobecné obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľ

 

fleo s.r.o.

IČO: 45 370 982

DIČ: 2022957376

IČDPH: SK2022957376

 

(Ďalej iba "dodávateľ")

Kontaktné údaje

Telefon: +421 903 941 888

E-mail: fleo(at)fleo.sk

Číslo účtu:  2924830740/1100

 

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s reklamačným poriadkom, obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

4. Vlastnícke práva prechádzajú na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.

5. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k uchovávaniu a zhromažďovaniu osobných údajov o kupujúcich a ich nákupoch.

6. Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim.

7. V cene za tovar nie je uvedené poštovné a balné.

 

3. Expedícia

1. Ak nie je uvedené v popise objednaného tovaru inak, je všetok tovar vyexpedovaný do desať pracovných dní po obdržaní pripísanej platby na bankový účet. V prípade nemožnosti dodať objednaný tovar si predávajúci vyhradzuje právo objednávku stornovať.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej doby v prípade, ak tovar nie je skladom. O prípadnej dlhšej expedičnej dobe alebo nemožnosti tovar dodať je kupujúci ihneď informovaný prostredníctvom e-mailu. Zásielky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty a expresného kuriera (DPD).

 

4. Reklamácia a záruka

1. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim obhliadnuť a prekontrolovať bez zbytočného odkladu. V prípade zistených závad je kupujúci povinný predávajúceho o týchto závadách informovať písomne alebo e-mailom do troch pracovných dní od prevzatia tovaru. V oznámení o reklamácií musí byť uvedený podrobný popis závady. Adresa a kontakty pre reklamáciu sú zhodné s adresou prevádzkovateľa.

2. V prípade poškodenia zásielky prepravcom, je nutné aby kupujúci reklamoval závadu u prepravcu, prípadne s ním spísal reklamačný protokol alebo poškodenú objednávku neprevzal.

3. Do troch dní po obdržaní oznámenia o závadách, predávajúci informuje kupujúceho o následnom postupe. V prípade vybavenia reklamácie u predávajúceho, kupujúci zašle predmet reklamácie poistenou zásielkou na svoje náklady.

4. V závislosti na druhu závad a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi t.j. Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom v znení neskorších zmien a doplnení, sa má kupujúci domáhať, aby tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový, prípadne može od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa tovar nedá opraviť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Vrátená kúpna cena je znížená o náklady na poštovné a balné vzniknuté zo strany prevádzkovateľa.

5. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou produktu, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, nedodržania odporúčaného ošetrovania materiálu výrobku, ako aj škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.  Predávajúci nezodpovedá za zlý výber veľkosti tovaru, pretože podrobný popis je vždy pod tovarom. Na vady týchto druhov sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka a nie je to predmetom reklamácie. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o upresnenie niektorých vlastností, materiálu, či rozmerov emailom. Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí od prepravcu ihneď skontrolovať. Vybavovanie reklamácie je zahájené prevzatím závadnej veci od dopravcu či pošty, v prípade osobného uplatnenia reklamácie od dátumu jeho predania.

Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní. Pre posúdenie splnenia tejto lehoty je rozhodujúci deň predania veci či písomného vyjadrenia k reklamácii prepravcu /pošty/.

 

5. Záruka

Predajca poskytuje na výrobky predané touto internetovou predajňou v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka záruku v dĺžke 24 mesiacov.

Záručná doba začína prevzatím tovaru od prepravcu.

Záručná doba sa vzťahuje len na vady materiálu či chyby výroby.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie výrobku pri používaní, nesprávne ošetrovanie výrobku a vady výrobku vzniknuté jeho používaním.

Nárok na záruku zaniká pri mechanickom poškodení výrobku /pôsobenie tepla, vody, roztrhnutie atď. /

Záruka na výrobok zaniká ak je výrobok poškodený nesprávnym či nešetrným používaním, zanedbanou či nesprávnou údržbou. Záruka zaniká ak je výrobok používaný k inému účelu ako bol vyrobený.

 

6. Vrátenie, výmena tovaru

Výmena, alebo vrátenie tovaru je možné len u nepoužitého tovaru, v originálnom, neporušenom obale spolu s dokladom o kúpe, je možné ju uplatniť po konzultácii s predávajúcim, do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar zaslaný predávajúcim na dobierku nie je akceptovateľný.

Zákazníkovi je vrátená čiastka znížená o poštovné a manipulačný poplatok pri pripísaní sumy na účet banky.

7. Cena

Ceny sú uvádzané konečné pre zákazníka bez poštovného a balného. Pokiaľ je cena omnoho vyššia alebo nižšia, ako je obvyklým priemerom na trhu, môže sa jednať o chybu v zadaní alebo programu, v tomto prípade je možné zo strany predávajúceho objednávku zrušiť.

 

8. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Zákazník v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.fleobox.sk.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.fleobox.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí za nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto podmienkach nie je stanovené inak.

9. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru / spolu s poštovným/ uvedenú v internetovom obchode, ak nebola v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnutá inak. Odoslanou objednávkou /návrhom kúpnej zmluvy/ je kupujúci neodvolateľne zaviazaný zaplatiť za objednaný tovar / pozri platobné podmienky / a tovar pri doručení prevziať.

dodanie do 24 hodín dodanie do 24 hodín

Dodanie do 24 hodín

Niekedy nie je času nazvyš. Výroba na vlastných strojoch bez subdodávok a flexibilná pracovná doba zaručujú naozaj krátke dodacie lehoty. Štandardizované štítky pohodlne objednáte v našom eshope.

kontaktujte nás